Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Principer för företagsstyrning

Atradius vet hur viktig god företagsstyrning är. Vi tillämpar de principer för företagsstyrning, riskhantering, revision och ersättningar som har fastställts av det nederländska försäkringsförbundet. Styrelsen har även undertecknat en försäkran om moraliskt och etiskt handlande.

Ledande kundfokus

Kunderna är centrala för vår verksamhet och vi är stolta över vår branschledande

Jag är verkligen glad att vi, som kunder till Atradius, fick vara med och utforma detta verktyg. Ofta räcker det med att veta vilka fem eller tio procent av all information man verkligen måste fokusera på, och det här verktyget hjälper mig att göra det.

Arne Antonsson, Electrolux
 Arne Antonsson
Global Kreditchef, Electrolux

kundorientering. Det var till exempel vi som införde globala tjänster med särskild inriktning på multinationella organisationers unika behov.

I dag återspeglas vår ledande ställning som kundorienterat företag i vår kundservicepolicy, i vilken vi förbinder oss att sträva efter att ge bästa möjliga kundservice och att tillgodose kundernas behov i största möjliga utsträckning.

Vårt kundfokus är också en viktig del av vår strategi. Två av våra strategiska mål är att skapa hållbar omsättningsökning och vinsttillväxt. Vi vet att vår egen framgång är helt beroende av att våra kunder och intressenter också lyckas. Därför måste vi se till att våra kunder och intressenter får bästa möjliga service och stöd av oss.

Ledande innovationsarbete

Vår strävan efter att utveckla de bästa verktygen för våra kunder har gjort oss världsledande inom nyskapande kreditförsäkringar. Innovationsarbetet är en hörnsten i vår operativa strategi. Vårt senaste redskap, Atradius Insights, kommer att bli normgivande för kredithanteringen i kreditförsäkringsbranschen.

Inom Atradius vill vi erbjuda mer än bara kreditförsäkringar: Vi vill ge våra kunder kunskap om de risker de ställs inför. Atradius Insights är ett nätverktyg för omvärldsanalys som hjälper våra kunder att urskilja nuvarande och framtida risker samt övervaka sina portföljers utveckling. Från huvudpanelen kan de borra sig nedåt i strukturen och utforska informationen på olika detaljnivåer. Verktyget har också sofistikerade filtreringsmöjligheter och tillåter export av utvalda data.

 

Insights Credit Insurance

Ledande branschföreträdare i vår styrelse

Atradius styrelse återspeglar vår internationella inriktning på ett bra sätt. Vår ledningsgrupp är en bra återspegling av vårt internationella fokus på Atradius. Representanter är från spanien, Tyskland, holland och Storbritannien.

I kreditförsäkringsbranschen betraktas de som tongivande krafter. Flera av dem har gått den långa vägen inom företaget och har en genuin förståelse för verksamhetens alla nivåer.

Atradius erbjuder så mycket mer än försäkring. Vi bygger upp personliga relationer med våra kunder och deras köpare för att skaffa oss större kunskaper om deras verksamhet och kunna göra mer detaljerade analyser av kreditriskerna.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Verkställanda direktör hos Atradius

Mål och strategi

Det centrala i vår strategi är vår strävan att skapa en varaktig verksamhet med hållbara omsättningsökningar och en trygg och stabil vinsttillväxt som tillgodoser våra intressenters och kunders behov, oavsett vilken typ av verksamhet de bedriver och vilken omfattning den har.

Hos oss ligger tyngdpunkten på kreditförsäkring och andra närliggande kredithanteringstjänster, som indrivning och inkasso. Vårt mål är att expandera på tre huvudområden:

  • Kunder – från alla de tre huvudsegmenten: globala/multinationella företag, storföretag samt små och medelstora företag.
  • Marknader – genom att ständigt utforska nya möjligheter på tillväxtmarknaderna, i synnerhet i Central- och Östeuropa, Asien och Nord- och Sydamerika.
  • Produkter – genom att investera i och utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser de särskilda behov som finns i respektive marknadssegment.

 

Vid sidan av vår kundfokusering och vår strävan efter nyskapande handlar vår strategi om att förstärka vår konkurrenskraft och göra vinsterna mer stabila genom att maximera kostnadseffektiviteten.

 

 

Relaterat innehåll

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Atradius Insights

I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat är det av yttersta vikt att ha dagsaktuell information och fingertoppskänsla.