Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Atradius Management Board 2017

Styrelsen

Styrelsen har fem ledamöter och ansvarar för Atradius mål, strategier, policyer och resultat. Den är enligt lag skyldig att främja Atradius och närstående företags intressen.

 

Bolagsstämman utser styrelseledamöter efter nominering av det övervakande organets ersättnings-, urvals- och nomineringskommitté.