Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Atradius Management Board

Styrelsen

Styrelsen har fem ledamöter och ansvarar för Atradius mål, strategier, policyer och resultat. Den är enligt lag skyldig att främja Atradius och närstående företags intressen.

 

Bolagsstämman utser styrelseledamöter efter nominering av det övervakande organets ersättnings-, urvals- och nomineringskommitté.

 

David Capdevila, AtradiusDavid Capdevila

Verkställande direktör

 

David Capdevila utsågs till verkställande direktör (CEO) för Atradius N.V. i januari 2020.

Som VD är han ansvarig för enheterna Strategi och företagsutveckling, personal, juridik, internrevision samt huvudansvar för Spanien, Portugal och Brasilien.

Mellan 2006 och 2013, hade David befattningen chef för Crédito y Caución, från 2008 till 2013 var han Chief Market Officer (CMO) och ledamot i styrelsen för Atradius N.V.

David Capdevila har en examen i aktuariell ekonomi från universitetet i Barcelona och en MBA från IESE Business School i Barcelona. Han gick med i Grupo Catalana Occidente 1992 som chef för organisation och kvalitet och har sedan dess tagit på sig olika ansvarsområden i Grupo Catalana Occidente S.A. och andra enheter inom Grupo Catalana Occidente. Från 2016 till 2019 var han VD för Plus Ultra Seguros.
 

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Marknadsdirektör
 

Andreas Tesch utsågs till styrelseledamot och marknadsdirektör i oktober 2011.

Han är ansvarig för Atradius Credit Insurance i hela världen (utom Spanien, Portugal och Brasilien) samt för enheterna Atradius Dutch State Business, Global, Special Products och Group Communications & Commercial Development.

Andreas Tesch utsågs till Head of Global, Oceania and New Markets hos Atradius 2007 efter att ha haft ledande befattningar i företaget i sex år, inom Risk Services for Central and Eastern Europe och Corporate Development & Communications.

Innan han anställdes hos Atradius var Andreas Tesch styrelseledamot i Simon Kucher & Partners, där han fungerade som strategisk rådgivare åt kunderna samt gav dem råd om sammanslagningar och förvärv. Andreas Tesch har en examen i företagsekonomi från universitetet i Köln.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Riskchef
 

Christian van Lint utsågs till styrelseledamot och riskchef i november 2012.

Som riskchef ansvarar han för Risk Management, Group Buyer Underwriting, Risk Services och Outward Reinsurance.

När Christian van Lint utsågs till chef för Group Risk Management 2006 hade han fungerat som Risk Services Director för Nederländerna och Norden i fyra år.

Han anställdes som försäkringssäljare hos Atradius 1983 och har sedan dess haft en rad olika befattningar inom riskhanteringsområdet.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Ekonomidirektör

Claus Gramlich-Eicher utsågs till styrelseledamot och ekonomidirektör i maj 2013.

Som ekonomidirektör är han ansvarig för Finance, Financial Control och Corporate Finance.

Innan Claus Gramlich-Eicher kom till Atradius hade han olika högre befattningar inom finansiell förvaltning hos Allianz, i Tyskland, Spanien, Italien och Tjeckien. Senast var han verkställande direktör för Allianz Investment Management SE i München i Tyskland.

 

Claus Gramlich-Eicher har en civilekonomexamen från universitet i Sankt Gallen i Schweiz och en CEMS Masters Degree i International Management. Han har arbetat med finansiella tjänster i mer än 20 år.

 

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Chef för försäkringsverksamheten
 

Marc Henstridge utsågs till styrelseledamot och chef för försäkringsverksamheten 1 januari 2017.

I denna roll är han ansvarig för Atradius Re, Bonding, Collections, Instalment Credit Protection (ICP) och Information Technology Services.

Efter att ha anställts  i företaget som brittisk marknadsanalytiker år 1997, blev han snabbt befordrad och har arbetat som Director Risk Services för Storbritannien, Irland (sedan 2008) och Special Products (sedan 2014). Under 2013/2014 tog han vidare ad interimistiska ansvaret som Regional Director UK / Ireland. Före Atradius hade han analytikerpositioner vid stora internationella finansiella företag.

Det övervakande organet

Det övervakande organet har tio ledamöter och till uppgift att övervaka och leda Atradius allmänna verksamhet och styrelsens policy. Liksom styrelsen vägleds den av Atradius och dess närstående företags intressen.
 

Xavier Freixes (Chairman)
Francisco Arregui (Vice Chairman)
Désirée van Gorp

Juan Ignacio Guerrero
Carlos Halpern

John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer
Hugo Serra
José María Sunver

 

Det övervakande organets kommittéer

 

Revisionskommittén

Revisionskommittén bistår det övervakande organet i dess tillsyns- och övervakningsarbete på det finansiella området. Den ser till att Atradius finansiella rapporter är korrekta, granskar den externa revisorns kvalifikationer och övervakar de interna och externa revisorernas arbete. Revisionskommittén övervakar den finansiella rapporteringen inom Atradius samt systemet för internkontroller. Den fungerar också som kontaktlänk mellan den externa revisorn, styrelsen, internrevisionen och det övervakande organet i frågor som gäller Atradius finansiella ställning och affärer.
 

Ersättnings-, urvals- och nomineringskommittén

Ersättnings-, urvals- och nomineringskommittén bistår det övervakande organet i dess tillsyns- och övervakningsarbete inom företagsstyrningen. Den tar fram förslag på ledamöter i styrelsen och det övervakande organet, utarbetar förslag till ersättningspolicy och ersättning till ledande befattningshavare samt bidrar till företagsstyrningen på andra sätt.