Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

 

Atradius Management Board 2017

 

Styrelsen

Styrelsen har fem ledamöter och ansvarar för Atradius mål, strategier, policyer och resultat. Den är enligt lag skyldig att främja Atradius och närstående företags intressen.

 

Bolagsstämman utser styrelseledamöter efter nominering av det övervakande organets ersättnings-, urvals- och nomineringskommitté.

 

Isidoro Unda, AtradiusIsidoro Unda

Verkställande direktör

 

Isidoro Unda utsågs till verkställande direktör för Atradius N.V. i juli 2007.

Som vd ansvarar han för enheterna Strategy & Corporate Development, Human Resources, Legal & Compliance och Internal Audit, liksom för länderna Spanien, Portugal och Brasilien.

Innan han kom till Atradius var Isidoro Unda sedan 2001 vd för det ledande spanska kreditförsäkringsbolaget Crédito y Caución. Han anställdes hos Crédito y Caución 1988.

Isidoro Unda har en examen i juridik och ekonomi från Deustouniversitetet i Bilbao i Spanien. Han har över 20 års erfarenhet från finans- och försäkringssektorn, och har suttit i de övervakande organen inom Inverseguros S.A. och Mutua Madrilena Automovilista.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Marknadsdirektör
 

Andreas Tesch utsågs till styrelseledamot och marknadsdirektör i oktober 2011.

Han är ansvarig för Atradius Credit Insurance i hela världen (utom Spanien, Portugal och Brasilien) samt för enheterna Atradius Dutch State Business, Global, Special Products och Group Communications & Commercial Development.

Andreas Tesch utsågs till Head of Global, Oceania and New Markets hos Atradius 2007 efter att ha haft ledande befattningar i företaget i sex år, inom Risk Services for Central and Eastern Europe och Corporate Development & Communications.

Innan han anställdes hos Atradius var Andreas Tesch styrelseledamot i Simon Kucher & Partners, där han fungerade som strategisk rådgivare åt kunderna samt gav dem råd om sammanslagningar och förvärv.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Riskchef
 

Christian van Lint utsågs till styrelseledamot och riskchef i november 2012.

Som riskchef ansvarar han för Risk Management, Group Buyer Underwriting, Risk Services och Outward Reinsurance.

När Christian van Lint utsågs till chef för Group Risk Management 2006 hade han fungerat som Risk Services Director för Nederländerna och Norden i fyra år.

Han anställdes som försäkringssäljare hos Atradius 1983 och har sedan dess haft en rad olika befattningar inom riskhanteringsområdet.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Ekonomidirektör

Claus Gramlich-Eicher utsågs till styrelseledamot och ekonomidirektör i maj 2013.

Som ekonomidirektör är han ansvarig för Finance, Financial Control och Corporate Finance.

Innan Claus Gramlich-Eicher kom till Atradius hade han olika högre befattningar inom finansiell förvaltning hos Allianz, i Tyskland, Spanien, Italien och Tjeckien. Senast var han verkställande direktör för Allianz Investment Management SE i München i Tyskland.

 

Claus Gramlich-Eicher har en civilekonomexamen från universitet i Sankt Gallen i Schweiz och en CEMS Masters Degree i International Management. Han har arbetat med finansiella tjänster i mer än 20 år.

 

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Chef för försäkringsverksamheten
 

Marc Henstridge utsågs till styrelseledamot och chef för försäkringsverksamheten 1 januari 2017.

I denna roll är han ansvarig för Atradius Re, Bonding, Collections, Instalment Credit Protection (ICP) och Information Technology Services.

Efter att ha anställts  i företaget som brittisk marknadsanalytiker år 1997, blev han snabbt befordrad och har arbetat som Director Risk Services för Storbritannien, Irland (sedan 2008) och Special Products (sedan 2014). Under 2013/2014 tog han vidare ad interimistiska ansvaret som Regional Director UK / Ireland. Före Atradius hade han analytikerpositioner vid stora internationella finansiella företag.

Det övervakande organet

Det övervakande organet har tio ledamöter och till uppgift att övervaka och leda Atradius allmänna verksamhet och styrelsens policy. Liksom styrelsen vägleds den av Atradius och dess närstående företags intressen.
 

Ignacio Álvarez (Chairman)
Francisco Arregui (Vice Chairman)
Xavier Freixes
Désirée van Gorp

Carlos Halpern
John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer

Hugo Serra
José Maria Sunyer

 

Det övervakande organets kommittéer

 

Revisionskommittén

Revisionskommittén bistår det övervakande organet i dess tillsyns- och övervakningsarbete på det finansiella området. Den ser till att Atradius finansiella rapporter är korrekta, granskar den externa revisorns kvalifikationer och övervakar de interna och externa revisorernas arbete. Revisionskommittén övervakar den finansiella rapporteringen inom Atradius samt systemet för internkontroller. Den fungerar också som kontaktlänk mellan den externa revisorn, styrelsen, internrevisionen och det övervakande organet i frågor som gäller Atradius finansiella ställning och affärer.
 

Ersättnings-, urvals- och nomineringskommittén

Ersättnings-, urvals- och nomineringskommittén bistår det övervakande organet i dess tillsyns- och övervakningsarbete inom företagsstyrningen. Den tar fram förslag på ledamöter i styrelsen och det övervakande organet, utarbetar förslag till ersättningspolicy och ersättning till ledande befattningshavare samt bidrar till företagsstyrningen på andra sätt.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.