Riskkartan

Atradius riskkarta ger en översikt över riskerna i olika länder i hela världen. Den bygger på data från vårt ekonomiforskningsteam och sätter fokus på en rad olika faktorer.

Atradius riskkarta har sammanställts utifrån data från en rad olika källor och baserar sig på klassificeringssystemet STAR. Detta system har utformats av Atradius ekonomiforskningsteam för bedömning av landsrisker, däribland olika politiska och ekonomiska risker och riskerna för oroligheter och sociala konflikter.
 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

Landsrisk

Företag som gör internationella affärer är beroende av att affärsmiljön i det främmande landet är stabil. Vinster och investeringar kan påverkas om denna miljö utvecklas i negativ riktning. Sådana risker brukar kallas landsrisker. Landsriskens storlek och förändringar av den är således en viktig strategisk och operativ indikator för internationella företag.

Landsrisken bygger på en mängd olika faktorer, såsom den politiska utvecklingen, risken för (väpnade) konflikter och den ekonomiska situationen i landet. Dessa faktorer sammanhänger till exempel med lagändringar, risken för konfiskation av egendom, civila oroligheter, krig, valutakontroller och devalveringar. Landsrisken tar hänsyn till landets betalningsvilja och -förmåga och hur denna påverkar offentliga och privata organs förmåga att fullgöra sina gränsöverskridande betalningsskyldigheter. Vår försäkring mot politiska risker ger skydd mot en rad olika landsriskhändelser. Mer information om enskilda marknader och deras STAR-klassificeringar finns i våra landsrapporter.
 

Atradius STAR-klassificering

STAR är Atradius egenutvecklade system för klassificering av politiska risker. STAR står för Sovereign Transfer and Arbitrary Risk och är ett klassificeringssystem som används för att fastställa landsrisker. STAR-klassificeringen är ett sammanfattande mått på politiska risker som är relevanta för Atradius försäkringsavtal. Den inriktar sig uttryckligen på konsekvenserna för offentliga och privata företag som har gränsöverskridande betalningsskyldigheter.

Fallissemangskriterierna i en Atradiusförsäkring mot politiska risker klassificeras huvudsakligen antingen som Sovereign Transfer eller Arbitrary Risk.

STAR-systemet innehåller en skala från 1 till 10, där 1 står för den lägsta och 10 för den högsta risken. De 10 klasserna sammanförs till fem större kategorier för att kreditkvaliteten ska kunna tolkas. Dessa kategorier sträcker sig från Låg risk i segmentet med högst kvalitet till Mycket hög risk.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna karta tillhandahålls endast i informationssyfte. Den är inte avsedd att ge rekommendationer eller goda råd om transaktioner, investeringar eller strategier. Läsaren måste fatta självständiga affärsmässiga och andra beslut utifrån den lämnade informationen. Vi har gjort allt som står i vår makt för att se till att informationen i denna rapport kommer från tillförlitliga källor, men Atradius påtar sig inte något ansvar för eventuella fel eller utelämnanden eller för resultaten av att denna information används. Oss veterligen är all information korrekt vid den tidpunkt då den publiceras, men syftet är inte att förutse den framtida utvecklingen. All information i denna rapport tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan några garantier för att den är fullständig, korrekt eller aktuell eller för resultaten av att den används, och utan några uttryckliga eller underförstådda utfästelser av något slag. Atradius, dess samarbetspartner eller närstående företag och dessas ombud eller anställda påtar sig inte under några omständigheter något ansvar gentemot dig eller någon annan för beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med utgångspunkt från informationen i denna rapport eller för några följdskador, särskilda skador eller liknande, ens om risken för sådana skador framhålls.
 

Relaterat innehåll

Special products

Produkt

Atradius Special Products enhet utfärdar specialistlösningar för situationer som inte kan täckas av traditionell kreditförsäkring.