Organisationsstruktur

Fusionen av Atradius två europiska försäkringsbolag nu genomförd.

Hos Atradius strävar vi hela tiden efter att optimera vår organisation. Som en del av detta har ledningen i  Atradius N.V. beslutat att fusionera våra två europeiska försäkringsgivare, Atradius Credit Insurance N.V. (Holland) and Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. (Spanien) till en juridisk enhet. Denna process avslutades 30 december 2016. Den nya juridiska enheten blir Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, men varumärkena Atradius och Credito y Caution kommer fortsättas användas på respektive marknad.

Atradius NV, kommer att förbli vårt holländska  holdingbolag för våra internationella verksamheter inom kreditförsäkring, garantier, återförsäkring, inkasso samt informationstjänster.

Den nya organisations strukturen möjliggöra för Atradius att minska komplexiteten i att ha två europeiska försäkringsbolag, olika regelverk och dubbla förvaltningsstrukturer, utan att detta får någon inverkan på vår framgångsrika affärsmodell samt redan etablerade varumärke. Genom denna förändring kan vi ytterligare förbättra effektiviteten med syfte att ge oöverträffad kundservice på den globala kreditförsäkrings- och garantimarknaden.

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll

Företagsledning

Det är styrelsen och det övervakande organet som leder verksamheten, med utgångspunkt från intressenternas intressen och kundernas behov.

Ledarskap och styrning

Med hjälp av våra principer för företagsstyrningen, vår kundservicepolicy och våra investeringar i innovation vill vi skapa marknadens bästa utbud av produkter och tjänster för våra kunder.

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.