Finansiell Rating

Atradius N.V. har finansiell rating fastställt av A.M. Best as A (Excellent) with a stable outlook, och Moody’s as A2 also with a stable outlook negative.

Atradius N.V operativa enheter har finansiell rating fastställt av A.M. Best och av Moody’s. Bägge ratingarna bekräftar ett stark operativt resultat och Atradiusgruppens ledande position.

 

A.M. Best

Rating: A (Excellent), outlook stable
Last update: November 2019
Atradius N.V.,
Bedömda bolag inom gruppen:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Segutos y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc

Atradius Seguros de Crédito, S.A. 

Website: A.M. Best

Moody’s

Rating: A2, outlook negative
Last update: April 2020

Atradius N.V.,

Bedömda bolag inom gruppen:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.
Website: Moody's

 

 

Relaterat innehåll

Information om våra ägare

Atradius NV är ett privat bolag helägt av Grupo Catalana Occidente, S.A. och Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.