Ansvarsfullt företagande

Eftersom vår verksamhet går ut på att underlätta handel är vårt ansvar gentemot samhället främst av ekonomisk art.

Handeln är avgörande för världens ekonomiska utveckling och gör att företagen kan växa, vilket i sin tur skapar sysselsättning och minskar fattigdomen. Men vi tror inte att det enbart räcker med att  skapa goda förutsättningar att bedriva handel. Vi strävar också efter att hantera våra kunders risker på ett transparent och etiskt sätt, samtidigt som vi ställer oss bakom de tio principerna i Förenta Nationernas Global Compact-initiativ (UNGC).

Vårt engagemang i FN:s Global Compact

Vi stödjer FN:s tio principer för mänskliga rättigheter och drägliga arbetsvillkor, miljöhänsyn och bekämpning av korruption som FN har fastslagit inom ramen för sitt Global Compact-initiativ. Vi rapporterar årligen till Global Compact om våra åtgärder och de framsteg vi gör på alla sociala ansvarsområden.

Vår strategi för ansvarsfullt företagande

Samhällsansvaret ingår som en naturlig del i vår affärsstrategi, företagskultur och dagliga verksamhet. Med hjälp av våra intressenter har vi tagit fram en väsentlighetsmatris som visar vilka våra viktigaste frågor är.

Atradius engagemang för etiskt uppträdande syftar till socialt, miljömässigt och ekonomiskt välstånd. Meningen är att vi ska bidra till att öka den sociala välfärden och skapa en bättre miljö.

Isidoro Unda, Atradius Isidoro Unda
Chief Executive Officer Atradius

Våra framtidsplaner

Principerna om ansvarsfullt företagande ingår i vår verksamhetsstrategi där vi sätter upp mål för framtiden.

Till 2017 vill vi uppnå:

  • Extern rapportering om de mest tillämpliga UNGC-principerna.
  • Redovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative) på nivå B.
  • Fullständig intern revision av rapporteringen om det sociala ansvarstagandet.

Till 2019 vill vi uppnå:

  • Extern rapportering om alla UNGC-principerna.
  • GRI-redovisning på nivå A+.
  • Fullständig granskning av rapporteringen om det sociala ansvarstagandet av en extern revisor.

 

Australia business clean up day

Atradius Australien deltar i städa upp dagen.

Relaterat innehåll

Årsredovisningar

Årsredovisningen ger besked om årets resultat för Atradius N.V. Den innehåller uppgifter om verksamhet och strategi, fullständiga finansiella rapporter och kompletterande finansiell information.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.